Sayın Ziyaretçimiz,

İşbu Aydınlatma 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinde öngörülen “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” gereğince veri sorumlusu sıfatıyla BS İnternet Yazılım Reklam Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Bülent Sakarya tarafından hazırlanmış olup, kişisel veri niteliğindeki; isim, adres, telefon, IP adresi, mail adresi, sözleşme bilgileri ile ödemeye ilişkin kart bilgileriniz veri sorumlusu olan “BS İnternet Yazılım Reklam Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Bülent Sakarya” tarafından işbu Aydınlatma metni çerçevesinde işlenecektir.

BS İnternet Yazılım Reklam Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Bülent Sakarya tarafından alınan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirlenen kişisel verilerin işlenme şartları dahilinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin başlıca işlenme amaçları; Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler/Kuruluşlar ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği başlıca kişi veya kuruluşlar,

6698 sayılı Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu , 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve sair yasal mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu tüzel kişiler,

Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütebilmek adına hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt içinde/dışında aktarılıp, işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bülent Sakarya tarafından alınan kişisel verileriniz 6698 Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “ilgilinin açık rızası” hukuki sebebine dayanarak gerek fiziki gerek elektronik ortamlarda işlenmekte olup, kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tarafımızca alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Muhafaza Süresi

BS İnternet Yazılım Reklam Pazarlama ve Danışmanlık Hizmetleri Bülent Sakarya vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca ilgili mevzuatta öngörülen kadar muhafaza edilecek olup, ilgili mevzuatta herhangi bir süre belirtilmediği durumlarda şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlere bağlı olacak şekilde ve ticari yaşamın o verinin muhafazasını gerektirdiği, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek olup, aynı sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca, bu sürelerin bitiminden itibaren silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak amacıyla, kimlik bilgileriniz ve kullanmak istediğiniz hakkınızı belirtten talebinizin “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Bülent Sakarya’nin, Alacamescit Mah. Bayathane Cad. Çamoğlu İşhanı, No: 7 K: 3 D: 301, 16030 Osmangazi / BURSA adresine yahut iletisim@bs-internet.com e-posta adresine yazılı olarak yapılması halinde 6698 sayılı Kanun’un 13/ (2) fıkrası uyarınca; başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Muvafakatname

İşbu Aydınlatma metnini okuduğumu, anladığımı ve içeriğine ilişkin olarak onay verdiğimi kabul ve taahhüt ederim.

Projeleri Keşfedin

Keşfet sayfasına giderek bugüne kadar eklenmiş tüm projeleri keşfedebilirsiniz. Her keşfet butonuna bastığınızda karşınıza yeni bir proje çıkar.

Arşive Erişin

Arşiv sayfasına giderek bugüne kadar eklenmiş tüm projeleri günlük, aylık ve yıllık olarak görebilirsiniz.

Reklam
Projeni Yayınla

10 kelimede anlattığınız bir uygulamanız veya projeniz mi var? Hemen proje formunu doldurun ücretsiz yayınlayalım.